آشنایی با موسسه خیریه حامی راه انسانیت

موسسه خیریه حامی راه انسانیت با مجوز و تحت نظارت اداره بهزیستی می باشد .

حامیان موسسه خیریه حامی راه انسانیت