فرم حمایت مالی موسسه به مبلغ دلخواه

توجه داشته باشید که مبلغی که توسط این فرم به حساب موسسه خیریه حامی راه انسانیت پر داخت می گردد ،
بنا بر صلاح دید این موسسه در ضروری ترین پروژه خیریه و به نیازمند ترین مورد حال حاضر موسسه ، هزینه می گردد.