اصل برابری انسان ها :

موسسه خیریه حامی راه انسانیت یک موسسه غیر تجاری ، غیر دولتی و غیر انتفاعی می باشد و تمامی هزینه های این موسسه و کمک هایی که این موسسه به نیازمندان ارائه می دهد از جانب حامیان و خیرین گرامی تامین می گردد.
از نظر موسسه خیریه حامی راه انسانیت ، اصل و اصالت با انسان و انسانیت است .
خدمات و حمایت های این موسسه به تمام ایرانیان عزیز در سراسر دنیا ارائه می شود.

ارائه خدمات یکسان به تمامی نیازمندان :

کلیه خدمات حمایتی در این موسسه برای تمامی ایرانیان فارغ از هر نوع دین و آیین ، مذهب ، تیره و قومیت ، جنسیت ، تفکر سیاسی و … به صورت یکسان ارائه می گردد .

اولویت ارائه خدمات :

تمامی حمایت های موسسه خیریه حامی راه انسانیت فقط بر اساس اولویت میزان نیازمندی افراد تحت پوشش ارائه می گردد.

فعالیت های اصلی و پایه ای :

– حمایت از کودکان بی سرپرست و بد سرپرست نیازمند
– حمایت از پدربزرگ ها و مادربزرگ های تنها و نیازمند