شفافیت مالی

شفافیت مالی یعنی ارائه کلیه اطلاعات و جزئیات مالی بدون دست بردن در آنها

به طور کلی شفافیت یعنی : داده‌هایی که باید، در زمانی که باید، در قالبی که باید، با کیفیتی که باید، در محلی که باید، و به مخاطبی که باید ارائه شوند.

لذا وقتی همه این شروط برقرار باشند، شفافیت حاصل شده است.

شفافیت مالی موسسه خیریه حامی راه انسانیت

جزئیات شفافیت مالی

شفافیت مالی باید موارد زیر را شامل شود:

1) ارائه ساده و قابل فهم جزئیات مالی موسسه

2) اعلام اهداف و برآورد هزینه اجرایی جزء به جزء

3) ارائه کامل اطلاعات مدیران ، پایه گذاران و دست اندرکاران موسسه

4) اعلام جزئیات دارایی های موسسه و افراد مرتبط با آن

5) ساختار نظام اجرایی و راهبری موسسه

6) ارائه جزئیات مالی و اجرایی پروژه های خیر خواهانه و انسان دوستانه

سیاست های راهبردی

سیاست های اجرایی و راهبردی موسسه در زمینه شفافیت مالی :

بنا بر سیاست های اجرایی و راهبردی موسسه خیریه حامی راه انسانیت ، کلیه متقاضیان حق دارند جزئیات اجرایی و مالی هر پروژه انسان دوستانه را از مسئولان موسسه تقاضا نمایند

در مقابل مسئولین اجرایی موسسه بایستی کلیه اطلاعات موجود را به شرط حفظ حریم خصوصی در اختیار متقاضیان قرار دهد.

حریم شخصی

حفظ حریم شخصی و حقوق شهروندی افراد تحت پوشش :

جهت حفظ حریم شخصی ، کرامت انسانی و حقوق شهروندی نیازمندان آبرومند و جلوگیری از خدشه دار شدن غرور آنان ، از انتشار عکس هایی با جزئیات و اطلاعات کامل نیازمندان تحت پوشش به صورت عمومی معذوریم .

در صورت نیاز ، حامیان محترم هر پروژه می توانند درخواست نموده و عکس های بیشتر با جزئیات کامل تر و رسیدهای دریافتی کامل و مشخصات یک به یک مددجویان را صرفاً به صورت حضوری مشاهده نمایند.

امنیت موسسه خیریه حامی راه انسانیت