موسسه خیریه حامی راه انسانیت ، یک تشکل خیریه و مردم نهاد رسمی و ثبت شده در کشور عزیزمان ایران می باشد.

موسسه خیریه حامی راه انسانیت ، با مجوز و تحت نظارت اداره کل بهزیستی استان یزد به شماره ثبت 1546 و شناسه ملی : 14005792008 و پروانه تاسیس 89930/95 با هدف کمک به نیازمندان واقعی با راهکارها و روش های نوین علمی ، توسط گروهی از خیرین فرهنگی استان یزد تاسیس گردید.

کلیه فعالیت ها ، حساب های بانکی و تراکنش های مالی این موسسه زیر نظر و تحت نظارت مستقیم اداره کل بهزیستی استان یزد است.

موسسه خیریه حامی راه انسانیت در یک نگاه