قبل از اینکه کمک های خود را به یک موسسه خیریه بدهید، مطمئن شوید که کمک شما در راهی که قصد دارید هزینه خواهد شد.

1- حقوق خود را بدانید.
     کمک کنندگان حق دارند اطلاعاتی در مورد چگونگی و محل هزینه شدن پولشان داشته باشند.

2- خیریه موردنظر خود را پیدا کنید.
مطمئن شوید که کمک های خود را به یک موسسه خیریه قانونی تحویل می دهید.

3- در مورد موسسه خیریه موردنظر خود تحقیق کنید.
مطمئن شوید موسسه خیریه ای که انتخاب کرده اید بطور قانونی به ثبت رسیده باشد. در مورد شماره ثبت موسسه سوال کنید.

4- در مورد سیاست حریم خصوصی موسسه خیریه موردنظرتان مطمئن شوید.
قبل از دادن هرگونه اطلاعات شخصی بررسی کنید که چه کسی اطلاعات شما را می گیرد و چگونه ثبت خواهد شد. در مورد امنیت حریم خصوصی موسسه خیریه موردنظر خود مطمئن شوید.

5- رسید بگیرید.
در قبال کمک خود به موسسه خیریه رسید بگیرید.

6- نسبت به تقاضاهای کمک با احتیاط رفتار کنید.
موسسه های خیریه هر چند وقت یکبار به کسانیکه قبلا به موسسه کمک کرده اند از طریق ایمیل یا پیام کوتاه تقاضای کمک می دهند. اگر درخواستی از موسسه ای که قبلا به آن کمک نکرده اید، دریافت کردید، قبل از هر گونه کمک نسبت به قانونی بودن آن موسسه مطمئن شوید.