پروانه ها و مجوز های موسسه خیریه حامی ( موسسه خیریه حامی راه انسانیت )

کلیه فعالیت های خیر خواهانه و انسان دوستانه – مانند اکثر فعالیت های اجتماعی – در کشور عزیزمان ایران نیاز به مجوز از سازمان های مرتبط می باشد ، بنابراین “حامی راه انسانیت” نیز از این امر مستثنی نیست.
«با مجوز و تحت نظارت مستقیم اداره کل بهزیستی»
“موسسه خیریه حامی راه انسانیت” در اداره کل ثبت اسناد و املاک کشور ایران ثبت شده و مجوز فعالیت خود را از اداره کل بهزیستی دریافت نموده است .

آگهی تاسیس موسسه

آگهی تاسیس موسسه خیریه حامی راه انسانیت
آگهی ثبتی موسسه خیریه حامی راه انسانیت

آگهی ثبتی موسسه

پروانه ثبتی موسسه

پروانه تاسیس موسسه خیریه حامی راه انسانیت
روزنامه رسمی موسسه خیریه حامی راه انسانیت

روزنامه رسمی موسسه