اعضای هیات مدیره موسسه

اعضای هیات مدیره موسسه خیریه حامی راه انسانیت

اعضای افتخاری موسسه

اعضای افتخاری موسسه خیریه حامی راه انسانیت

حراست ( بازرسین موسسه )

حراست و بازرسین موسسه خیریه حامی راه انسانیت

مددکاران افتخاری موسسه

مددکاران افتخاری موسسه خیریه حامی راه انسانیت