فرم حمایت مالی موارد خاص

توجه داشته باشید که مبلغی که توسط این فرم به حساب موسسه خیریه حامی راه انسانیت پر داخت می گردد ، فقط در زمینه تعیین شده توسط حامی هزینه می گردد.