حامیان شهری

حامیان شهری

کلیه کسبه و مغازه داران ، ادارات ، موسسات ، شرکت های خصوصی و نیمه خصوصی و دولتی که صندوق های جمع آوری کمک های مردمی را در محل فعالیت خود قرار داده اند و در این کار نیک موسسه حامی راه یاری می نمایند.

حامیان اینترنتی

حامیان اینترنتی

کلیه وبسایت های شخصی یا شرکتی که زحمت کشیده و در عرصه پهناور اینترنت به هر نحوی موسسه حامی را یاری نموده اند .